Các Gói Cước 4G Mobifone

C120

120.000đ
 • DATA: 60GB (2GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 C120 Gửi 9084
Chi tiết

HD70

70.000đ
 • DATA: 3,8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 HD70 Gửi 9084
Chi tiết

HD90

90.000đ
 • DATA: 5,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 HD90 Gửi 9084
Chi tiết

HD120

120.000đ
 • DATA: 8,8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 HD120 Gửi 9084
Chi tiết

HD200

200.000đ
 • DATA: 16,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 HD200 gửi 9084
Chi tiết

HD300

300.000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 HD300 Gửi 9084
Chi tiết

HD400

400.000đ
 • DATA: 44GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 HD400 gửi 9084
Chi tiết

HD500

500.000đ
 • DATA: 55GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 HD500 gửi 9084
Chi tiết

MIU

70.000đ
 • DATA: 3,8GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: DK14 MIU gửi 9084
Chi tiết

M10

10.000đ
 • DATA: 50MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 M10 gửi 9084
Chi tiết

M70

70.000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 M70 gửi 9084
Chi tiết

M90

90.000đ
 • DATA: 5.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 M90 gửi 9084
Chi tiết

M120

120.000đ
 • DATA: 8.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 M120 gửi 9084
Chi tiết

M200

200.000đ
 • DATA: 16.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 M200 gửi 9084
Chi tiết

BMIU

200.000đ
 • DATA: 16.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 BMIU gửi 9084
Chi tiết

MIU90

90.000đ
 • DATA: 5.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 MIU90 gửi 9084
Chi tiết

Các Gói Cước Fast Connect

F70

70.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 F70 gửi 9084
Chi tiết

F90

90.000đ
 • DATA: 9GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 F90 gửi 9084
Chi tiết

F120

120.000đ
 • DATA: 12GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 F120 gửi 9084
Chi tiết

F200

200.000đ
 • DATA: 20GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 F200 gửi 9084
Chi tiết

F300

300.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 F300 gửi 9084
Chi tiết

F150

150.000đ
 • DATA: 9GB
 • Hạn: 90 ngày
 • Soạn: DK14 F150 gửi 9084
Chi tiết

F250

250.000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 180 ngày
 • Soạn: DK14 F250 gửi 9084
Chi tiết

F500

500.000đ
 • DATA: 63GB
 • Hạn: 365 ngày
 • Soạn: DK14 F500 gửi 9084
Chi tiết

D15

15.000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 3 ngày
 • Soạn: DK14 D15 gửi 9084
Chi tiết

D30

30.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: DK14 D30 gửi 9084
Chi tiết

HDP70

70.000đ
 • DATA: 2GB + 70' gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 HDP70 gửi 9084
Chi tiết

HDP100

100.000đ
 • DATA: 3GB + 100' gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 HDP100 gửi 9084
Chi tiết

HDP120

120.000đ
 • DATA: 4GB + 120' gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 HDP120 gửi 9084
Đăng Ký Chi tiết

HDP200

200.000đ
 • DATA: 5GB + 200' gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 HDP200 gửi 9084
Chi tiết

HDP600

600.000đ
 • DATA: 20GB + 600' gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 HDP600 gửi 9084
Chi tiết

HDFIM

120.000đ
 • DATA: Miễn phí Fim+
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK14 HDFIM gửi 9084
Chi tiết